مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مهمانسرای موسسه ایثار استان یزد برای مدت دو سال 

  • نام و نشانی مزایده گزار :

موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان یزد  به نشانی :  یزد خیابان فرخی ، کوچه اورژانس کلانتری

نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :

برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه اقامتی موسسه ایثار استان یزد به نشانی فوق الذکر

  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ (هشتاد  میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره ۰۲۰۳۳۳۲۹۹۵۰۰۰ نزد بانک دی، به نام موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.

  • توضیحات: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار در نظر دارد مجموعه مهمانسرای موسسه استان یرد(به مساحت ۱۸۰۴/۷ ) را از طریق مزایده عمومی  و برای مدت ۲ سال  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت بهره برداری واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده  در سامانه تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰و شماره درج در سامانه ۵۰۹۹۰۹۳۱۱۶۰۰۰۰۰۵ می باشد.
  • مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰و تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد .
  • مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد .
  • زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ساعت ۱۲/۳۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانی تهران خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پلاک ۲۰ می باشد .
  • محل تحویل پاکت های تضمین به یکی از دو نشانی ذیل :
  • تهران خیابان طالقانی خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پلاک ۲۰
  • یزد خیابان فرخی ، کوچه اورژانس کلانتری موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان یزد .

            اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

                                     

             تلفن تماس جهت کسب اطلاعات : ۳۶۲۷۱۷۳۷ ۰۳۵و  ۰۹۱۳۳۵۵۵۸۰۵

تذکر : هزینه درج آگهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

                                                                            مدیریت موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار